Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMIN SERWISU ARCHIMANIA.PL

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Archimania.pl prowadzonego przez 3DLive s.c. z siedzibą w Białymstoku, ul. Białostoczek 29/31 15-869 Białystok, numer NIP: 542-311-18-50, numer REGON: 200246746 oraz warunki świadczenia przez 3DLive s.c. na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną.

2. Serwis Archimania.pl jest udostępniany bezpłatnie Użytkownikom.

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany bezpłatnie Użytkownikom w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz zasadami przyjętych dla korzystania z Internetu („netykieta”).

II. DEFINICJE

Wskazane poniżej określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Materiały – wszystkie treści, informacje, dane, pliki i linki do stron www zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika lub Archimania.pl, w tym login Użytkownika

Archimania.pl – 3DLive s.c. z siedzibą w Białymstoku, ul. Białostoczek 29/31 15-869 Białystok, numer NIP: 542-311-18-50, numer REGON: 200246746

Profil – przypisany do danego Użytkownika pod wybranym przez niego loginem zbiór wszystkich Materiałów udostępnionych przez niego w Serwisie oraz informacji o jego działaniach w ramach Serwisu.

Serwis – zbiór stron internetowych o nazwie Archimania.pl prowadzony przez 3DLive s.c. w domenie www.archimania.pl w ramach którego 3DLive s.c. oferuje Użytkownikom:

- możliwość zamieszczania przez Użytkowników Materiałów związanych z budową, projektowaniem wnętrz i realizacją procesu wykończenia wnętrz,

- możliwość przeglądania Materiałów zamieszczonych przez innych Użytkowników,

- możliwość promowania Materiałów zamieszczonych w Profilach Użytkowników poprzez ich szeroką dostępność,

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu, przy czym pojęcie to obejmuje zarówno Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie, jak i inne osoby korzystające z Serwisu; w przypadku osób fizycznych Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś osoba niepełnoletnia lub nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych może być Użytkownikiem wyłącznie za zgodą jej rodziców lub opiekuna prawnego.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Z Serwisu mogą korzystać użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z 3DLive s.c. umowy o świadczenie usług na czas nieoznaczony, utworzeniem Profilu Użytkownika, możliwością zamieszczania przez Użytkownika Materiałów w Serwisie i korzystaniem z wszystkich funkcji Serwisu. Z chwilą rejestracji Użytkownik podaje login i hasło, umożliwiające mu dostęp do Profilu.

2. Archimania.pl świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi:

- utrzymania Serwisu,

- umożliwienia dostępu do Serwisu, w tym do Profili,

- udostępnienia Serwisu w celu zamieszczania własnych Materiałów i zapoznawania się z Materiałami osób trzecich,

3. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu przez Użytkowników są bezpłatne.

4. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego zawierającego następujące dane Użytkownika zgodne ze stanem faktycznym: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, hasło oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, a następnie, aktywowanie przez Użytkownika jego indywidualnego Profilu.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący konsumentem, to jest osobą fizyczną zawierającą z Archimania.pl umowę o świadczenie usług niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Użytkownik może odstąpić od umowy składając Archimania.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą na adres 3DLive s.c. lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zachowania wskazanego wyżej terminu wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadku, jeżeli Archimania.pl wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Archimania.pl utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. Archimania.pl ma prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku, gdy narusza on przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu. Usunięcie Profilu jest jednoznaczne z rozwiązaniem z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług i w takiej sytuacji możliwe jest bez zachowania terminu wypowiedzenia. Archimania.pl ma także prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług bez podawania przyczyn z zachowaniem 1-dniowego terminu wypowiedzenia.

7. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swojego Profilu w dowolnym czasie, z zachowaniem 3-dniowego terminu wypowiedzenia i bez podawania przyczyn, poprzez wybór stosownej opcji w Profilu lub poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Archimania.pl. Usunięcie Profilu jest jednoznaczne z rozwiązaniem z Archimania.pl umowy o świadczenie usług.

IV. ZASADY ZAMIESZCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW MATERIAŁÓW W SERWISIE

1. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Użytkownik ma prawo zamieszczania Materiałów w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Archimania.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników oraz za skutki działań Użytkowników stanowiących naruszenie Regulaminu.

3. Zakazane jest:
a) zamieszczanie w Serwisie Materiałów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających godność, dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a w szczególności Materiałów zawierających treści pornograficzne, rasistowskie lub nawołujące do przemocy lub dyskryminacji na jakimkolwiek tle,

b) zamieszczanie w Serwisie Materiałów zawierających dane osobowe i teleadresowe bez zgody osoby, której dane te dotyczą,

c) zamieszczanie w Serwisie Materiałów o treściach komercyjnych, reklamujących lub promujących działalność gospodarczą Użytkownika lub osoby trzeciej, stanowiących ogłoszenia oraz adresów stron internetowych,

d) zamieszczanie w Serwisie Materiałów o treści niezwiązanej z tematyką Serwisu,

e) zamieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu),

f) podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.

4. Archimania.pl ma prawo do:

a) usunięcia Materiałów zamieszczonych w Serwisie,

b) zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie. Usunięcie Profilu jest jednoznaczne z rozwiązaniem z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług i w takiej sytuacji możliwe jest bez zachowania terminu wypowiedzenia.

5. Użytkownik zamieszczając Materiał w Serwisie zapewnia, że:

a) przysługuje mu do tego prawo, a w szczególności, że przysługują mu prawa majątkowe autorskie do zamieszczanego Materiału, oraz

b) nienarusza praw osób trzecich, w szczególności, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiału dotyczącego tych osób.

6. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenie wobec Archimania.pl w związku z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika Materiału w Serwisie lub z tytułu udzielenia Archimania.pl przez Użytkownika licencji, o której mowa w ust. 7 poniżej lub w wyniku korzystania przez Archimania.pl z Materiałów na podstawie udzielonej przez Użytkownika licencji, o której mowa w ust. 7 poniżej, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich takiej osoby, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić takie roszczenie osoby trzeciej, zaś w przypadku zaspokojenia przez Archimania.pl takich roszczeń osoby trzeciej lub poniesienia przez Archimania.pl jakichkolwiek kosztów lub jakiejkolwiek szkody w związku z takimi roszczeniami osoby trzeciej, do zwrotu Archimania.pl wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Archimania.pl kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Archimania.pl

7. Użytkownik niniejszym udziela Archimania.pl bezterminowej licencji niewyłącznej na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium korzystanie przez Archimania.pl ze wszystkich Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym ich zwielokrotnianie, publikowanie, kopiowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez nadawanie, reemisję, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz korzystanie z opracowań Materiałów w wyżej wymienionym zakresie.

8. Wykorzystując Materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w ramach uprawnienia określonego w ust. 7 powyżej, Archimania.pl nie ma obowiązku wskazywania ich autorstwa lub źródła ich pochodzenia.

9. Licencja, o której mowa w ust. 7 powyżej obejmuje korzystanie z Materiałów w celach marketingowych, w tym promocyjnych i reklamowych, Archimania.pl lub osób trzecich.

10. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników zamieszczonych w serwisie Materiałów, za wyjątkiem korzystania w zakresie własnego użytku osobistego określonego w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11. Za zamieszczanie Materiałów w Serwisie Użytkownikom nie należy się wynagrodzenie.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.

2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Archimania.pl jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dla celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Archimania.pl

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zarówno w Profilu, jak i poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres Archimania.pl z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Archimania.pl będzie uprawniona do rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia jego Profilu.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników, jak również postanowienia dotyczące wykorzystywania przez Serwis plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.archimania.pl/polityka-prywatnosci.html

VI. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU  

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne jest:

a) dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,

b) zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej), w tym obsługującej technologie Java i Java Script,

c) posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.

VII. INNE POSTANOWIENIA

1. Archimania.pl ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika zmian Regulaminu, może żądać usunięcia swojego Profilu.

2. Reklamacje, uwagi oraz pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być kierowane na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Archimania.pl. Reklamacja dotycząca usług świadczonych przez Archimania.pl musi zawierać imię, nazwisko i adres Użytkownika, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych także login. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Archimania.pl,

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Archimania.pl sąd powszechny.

5. Użytkownicy będący konsumentami mają, między innymi, następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawnienie do zwrócenia się o rozpatrzenie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą do właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 148) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 r., Nr 113, poz. 1214). Szczegółowe informacje o stałych polubownych sądach konsumenckich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
b) uprawnienie do skorzystania z postępowania mediacyjnego podejmowanego przez właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 148). Szczegółowe informacje o takim postępowaniu mediacyjnym dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) uprawnienie do skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą udzielanej przez właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (informacje na temat możliwości uzyskania takiej pomocy są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów) lub organizację społeczną, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (w szczególności Federację Konsumentów; informacje na temat takiej pomocy dostępne są na stronie internetowej http://www.federacja-konsumentow.org.pl).

6. Poza źródłami informacji wskazanymi w punkcie 5 powyżej, informacje o możliwości skorzystania przez konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  

O CZYM PISZEMY